Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Veterancentret støtter veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse.

Indholdsområde

 
Fakta 

Spørgsmål og svar

Livet som soldat og veteraners psykiske velbefindende interesserer rigtig mange. Derfor får Veterancentret mange henvendelser fra interesserede borgere, studerende og skoleelever.

De hyppigst stillede spørgsmål kan du læse og finde svarene på nedenunder.
Spørgsmålene er inddelt i kategorierne: 

Veteraner, soldater og Veterancentret i fakta og tal

Hvad er en veteran?

En veteran er en person, der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. Personen er veteran uanset, om vedkommende stadig er i Forsvaret eller det civile.


Hvor mange danske veteraner har været udsendt?

Der har i perioden fra 1992-2016 været udsendt 31.852 soldater, der tilsammen har haft 63.541 udsendelser. Hvis man tæller veteraner med fra før 1992, har der siden 1948 været udsendt op til 60.000 danske veteraner.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse opdaterer løbende deres opgørelse over danske udsendte. Du kan finde de seneste tal for alle udsendte eller for soldater udsendt på særskilte missioner her. Ønsker du en opførelse over de konflikt og katastrofeområder, hvor danske soldater har været udsendt til siden 1948, finder du den her.

Hvor mange veteraner er der i de enkelte kommuner?
Se kort over fordeling af veteraner pr kommune.
Se kort over veteraner, der er ansat i Forsvaret, pr kommune.
Se kort over veteraner, der har forladt Forsvaret, pr kommune.

Hvor er det danske Forsvar indsat lige nu, og hvor mange er ude?

Det danske Forsvar bidrager med udsendte mange steder i verden. På forsvaret.dk opdateres det geografiske verdenskort ugentligt.


Hvor mange danske soldater er faldet eller såret i international tjeneste?

Nogle soldater kommer ikke hele hjem fra international mission, ligesom nogle missioner også har krævet dødsfald. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lavet et faktaark over antallet af sårede og faldne soldater.

Hvilket område dækker Veterancentret?

Veterancentret dækker hele Rigsfællesskabet.

Hvordan oplever veteraner deres udsendelse?

Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte soldat oplever sin udsendelse. Nogle soldater bliver udsendt til områder med relativ ro, hvorimod andre er udsat for stor fare og mange kampe.

Veterancentret har undersøgt ISAF hold 7, der var udsendt til Afghanistan. Undersøgelsen viser:


 • Knap én ud af ti havde efter 2 ½ år et højt niveau af PTSD-symptomer.
 • Flere oplever, at PTSD-symptomer først opstår senere end syv måneder efter hjemkomst.
 • Omkring tre ud af fire soldater havde ingen eller få PTSD-symptomer, før de blev udsendt og 2 ½ år efter.
 • En ud af tre værdsatte livet mere som følge oplevelser under udsendelsen.
 • En ud af tre oplevede, at deres personlige styrke var forøget.

Hvad er forskellen på Veterancentret og veteranhjemmene?

Veterancentret er et behandlings- og videncenter med blandt andre militærpsykologer, socialrådgivere, job- og uddannelsesrådgivere, mentor og beskæftigelsesvejledere og forskere. Vi støtter før, under og efter udsendelse til international mission.

Veteranhjemmene er et fristed for veteraner og pårørende og drives af frivillige. Her er det muligt at blive en del af et fællesskab med andre veteraner og pårørende, og hjemmene afholder forskellige arrangementer som for eksempel juleaften og løbeklubber. Hjemmene tilbyder både veteraner og pårørende et midlertidigt tag over hovedet. Veteranhjemmene tilbyder ikke behandling.


 

Den skadede veteran og familien

Kan veteraner få psykologhjælp?

Veterancentret tilbyder livslang psykologstøtte til veteraner og deres pårørende, hvis deres problemer stammer fra en udsendelse i international mission.

Veterancentret har militærpsykologer over hele landet. Der er også en psykolog i Thorshavn på Færøerne, der behandler færøske veteraner.

Hvilke psykiske lidelser har de veteraner, som får behandling hos jer?
De veteraner og pårørende, der får behandling ved Veterancentret, har forskellige problemstillinger. Nogle er bekymrede for, om de kan klare en udsendelse, andre har svært ved at slippe oplevelserne efter en udsendelse.

Mange veteraner og deres pårørende oplever reaktioner efter udsendelsen. Reaktionerne kan være: rastløshed, irritation og søvnproblemer. Veteranen kan også føle sig uoplagt, nedtrykt og ligeglad. Det er helt normalt at have disse reaktioner, og de kræver først behandling, hvis de ikke forsvinder efter et stykke tid.


Når veteranen bliver skadet, hvordan bliver de pårørende så påvirket?

Det påvirker pårørende i høj grad, hvis deres veteran bliver skadet fysisk eller psykisk. Den konstante bekymring og den hjælp, de pårørende yder til deres skadede veteran, slider på kræfterne. Mange pårørende har derfor brug for at tale med en psykolog om det at have en nær relation til en skadet veteran.

Veterancentret tilbyder pårørende samtaler med en psykolog, ligesom en socialrådgiver kan hjælpe med de praktiske spørgsmål.


Hvad er PTSD?

PTSD er en forkortelse for Post-Traumatic Stress Disorder, som på dansk kaldes posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatisk stresslidelse. PTSD er en diagnose, som dækker en række symptomer, man kan opleve efter at have været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende og/eller voldsom karakter.

Symptomerne udgør en forsinket eller forlænget reaktion på den eller de hændelser af livstruende og/eller voldsom karakter, som man har været udsat for eller været vidne til. Læs mere om PTSD.


 

Sådan hjælper Veterancentret før, under og efter udsendelse

Hvad gør Veterancentret for soldaterne, før de sendes i international mission?

En del af forberedelserne inden en udsendelse handler om, hvordan man håndterer pressede situationer. Her underviser Veterancentrets militærpsykologer soldater i operativ stresskontrol. Undervisningen kommer ind på, hvordan man som soldat håndterer eventuelle akutte stressbelastninger eller særlige hændelser. Her lærer soldaten værktøjer såsom mindfulness, positive kognitive øvelser, vejrtrækningsøvelser, kammeratstøtte, konflikthåndtering og gruppesamtale umiddelbart efter hændelsen.

Derudover deltager Veterancentret på orienteringer forud for udsendelsen, hvor soldater og eventuelle pårørende lærer om forsikrings- og erstatningsforhold og klassiske reaktioner blandt pårørende, forventningsafstemning samt får gode råd til praktiske forhold, sociale og familiære forhold


Hjælper Veterancentret soldaterne, når de er i international mission?

Veterancentrets militærpsykologer yder akut krisepsykologisk bistand, når danske soldater lider tab eller kommer ud for uheld. Veterancentret har altid tre krisehold parate til både nationale og internationale hændelser, og psykologerne har været udsendt lige fra Grønland, Helmand og til Afrikas Horn.

Ved særlige hændelser vil holdet af krisepsykologer gennemføre psykologisk debriefing med den involverede enhed. Psykologerne følger op med individuelle psykologsamtaler med enheden, ligesom der holdes ”åben klinik” med anonym tidsbestilling, hvor alle udsendte har mulighed for at komme til psykologsamtale, uanset hvilken rolle man spillede i hændelsen.

Derudover besøger Veterancentret enhederne ved de såkaldte kontaktbesøg for at mindske psykiske problemer på kort og længere sigt. Psykologerne udfører ved samme lejlighed battlemind-debriefinger i form af gruppesamtaler med henblik på at lette overgangen fra udsendelse til hjemkomst.

Hvad gør Veterancentret for soldaterne, når de kommer hjem?

Veterancentret sender spørgeskemaer ud tidligt i overgangen fra udsendelsesområde og hjem til Danmark for at identificere de udsendte, som har brug for psykologstøtte. Derudover får den udsendte lidt senere i hjemkomstperioden også en individuel samtale med Veterancentrets militærpsykologer for at afklare, om han eller hun har behov for støtte.

Alt efter udsendelsens art, eventuelle særlige hændelser, faremomenter og lignende gennemfører Veterancentret gruppesamtaler for de soldater, der har været i missioner med faremomenter og eventuelt særlige hændelser. Er der derimod tale om mere fredelige udsendelser eller enkeltmandsudsendelser gennemfører Veterancentret en orientering om livet efter hjemkomst.

Derudover deltager Veterancentret på en række andre opfølgende møder med de udsendte. De forskellige orienteringer har mange forskelligartede emner lige fra veteranpolitikken og Veterancentrets opgaver til orienteringer om arbejdsmarkedsforhold og civiluddannelse. Den udsendte kan også bestille en samtale med en job- og uddannelsesrådgiver.


 

Veteraner uden for Forsvaret

Hvad gør Veterancentret for de veteraner, der har forladt Forsvaret?

Veterancentret sender breve til alle veteraner, der har forladt Forsvaret, og spørger dem, om de har brug for støtte. Brevene bliver sendt ud to, fem og otte år efter veteranens udsendelse. Hvis veteranen ikke svarer på brevet, bliver det sendt ud en gang til. Bliver der heller ikke svaret på dette brev, vil en medarbejder ringe til veteranen. Lykkes det ikke at komme i kontakt med veteranen på den måde, opsøger medarbejderen veteranen på vedkommendes adresse.

Veterancentret tilbyder også veteranerne:


 • Vejledning og støtte i mødet med jobcentret
 • At være bisidder
 • Hjælpe jobcentret og veteranen med at synliggøre de særlige kompetencer, som veteranen har erhvervet sig som soldat
 • Individuel rådgivning til veteranen om beskæftigelsessystemet

 

Hvad sker der med veteranen, hvis vedkommende ikke længere har fysisk eller psykisk helbred til at komme på international mission?

Forsvaret vurderer løbende soldaternes fysiske og psykiske tilstand ved hjælp af helbredsundersøgelser. Det skal dels sikre, at soldaten kan klare en udsendelse, dels at operationssikkerheden i missionsområdet ikke bliver bragt i fare på grund af soldatens fysiske eller psykiske helbred.

På den måde skaber helbredsundersøgelserne et overblik over, om soldaten er egnet til international mission. Helbredsundersøgelserne sikrer, at soldaterne til enhver tid kan deltage i løsningen af Forsvarets internationale opgaver, herunder sejlende tjeneste.

En soldat kan blive erklæret varigt uegnet til udsendelse. Det betyder, at soldaten ikke kan varetage internationale opgaver og sejlende tjeneste. Kort sagt kan den pågældende ikke udsendes på mission med Forsvaret.

Hvis en soldat bliver fundet varigt uegnet til udsendelse, bliver vedkommende indstillet til Forsvarets Mulighedskommission, der tager stilling til soldatens fremtid i Forsvaret med fem muligheder:


 • Ansættelse på hidtidige vilkår, hvis soldaten har særlige kompetencer, som Forsvaret kan bruge og som ikke kræver udsendelse
 • Ansættelse på socialt kapitel – for eksempel flextid eller deltid i samarbejde med kommune
 • Anden ansættelse i Forsvaret, der ikke medfører udsendelse
 • Hjælp til at få et civilt job uden for Forsvaret
 • Helbredsbetinget afskedigelse

Er soldaten varigt uegnet og har et betydeligt tab af sin erhvervsevne på grund af udsendelse til international mission, så bliver vedkommende visiteret til et rehabiliteringsforløb ved Veterancentret. Det sker for at vurdere og styrke arbejdsevnen.

Rehabiliteringsforløbet skal sikre den sårede soldat ny beskæftigelse gennem omskoling og/eller uddannelse, uanset om skaden er fysisk eller psykisk. Ambitionen er at støtte soldaten til et selvstændigt og meningsfyldt liv – enten i eller uden for Forsvaret.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk