Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ansatte i Veterancentrets Videncenter 
Veterancentrets hovedsæde ligger på den gamle Ringsted Kaserne.
Veterancentrets medarbejdere i Videncentret arbejder primært i Ringsted. 

Medarbejdere 

Veterancentret har 15 ansatte i Videncentret, som står for arbejdet med at styrke vores viden om veteraner.

Veterancentret arbejder med af skabe viden om, hvordan soldater og deres pårørende bliver påvirket af internationale udsendelser, og hvordan vi i fremtiden bedre kan undgå psykiske efterreaktioner.

Det foregår ved at gennemføre egne forsknings- og evalueringsprojekter samt indsamle eksisterende forskning. Denne viden er med til at gøre Forsvaret og resten af Danmark klogere på, hvordan vi hjælper soldater og veteraner bedst muligt.

Har du spørgsmål til et konkret projekt eller mere generelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Sidst opdateret 27-02-2019 - kl. 09:25

Leder

Ph.d.-studerende

Seniorforsker

Anni Brit Sternhagen Nielsen

Datamanager

Bjarke Wæhrens Schmidt 

Ph.d.-studerende

Ole Nørgaard

Ph.d.-studerende

Halfdan Fryd Koot

Ph.d.-studerende

Jeanette Bonde Pollmann

Forsker

Karen-Inge Karstoft

Forsker

Kasper Eskelund 

Seniorforsker

Lars Nissen, seniorforsker 

Forskningsassistent

Andreas Friis Elrond

Ph.d.-studerende

Maj Hedegaard Heiselberg

Forsker

Mia Sadowa Vedtofte

Overassistent

Michala Janussen Bentsen

Akademisk medarbejder

Søren Andersen

Søren har en ph.d. i psykologi fra Portsmouth University i England med speciale i elektroencefalografi (EEG-målinger) og personlighed. Tidligere har han været ansat som lektor i psykologi ved Swansea University, hvor han har beskæftiget sig med forskning inden for anvendelse af EEG-målinger til diagnosticering og behandling af kognitive problemer. I Videncentret er han ansat som leder og koordinerer derved Videncentrets forskningsaktivitet.Email: vetc-chvic@mil.dk 

Andreas Friis Elrond

Andreas er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Han har tidligere forsket i arbejdsmiljø og stress. I sit ph.d.-projekt undersøger han gennem kvantitative metoder betydningen af udsendte soldaters psykiske arbejdsmiljø for eventuelle efterreaktioner. Andreas er samtidig tilknyttet Center for Arbejds- og Organisationspsykologi på Københavns Universitet i forbindelse med sit ph.d.-forløb. Email: vetc-vic10@mil.dk

Anni Brit Sternhagen Nielsen

Anni er uddannet cand.scient.pol. og sygeplejerske og er ph.d. i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet, hvor hun har forsket i almenmedicinske problemstillinger og selvvurderet helbred. Hun interesserer sig for epidemio-logiske forløbsundersøgelser, hvor mentalt og fysisk helbred undersøges, og for metodemæssig udvikling. Anni arbejder blandt andet med spørgeskemaundersøgelser af udsendte soldater og soldater i psykologisk behandling samt undersøgelser af trivsel blandt børn og pårørende til udsendte soldater. 

Email: vetc-vic004@mil.dk

Bjarke Wæhrens Schmidt

Bjarke er uddannet cand. scient. med. fra Aalborg Universitet. Han har baggrund i medicin og speciale i statistik, økonometri og sundhedsøkonomi. Bjarke har erfaring med evidensbaseret forskning inden for en bred vifte af sundhedsvidenskabelige discipliner blandt andet biomarkøre i hjernecancer, refleksbaseret neurorehabilitering og valg af endokrinologiske screeningsværktøjer. I Videncentret arbejder Bjarke med rensning, klargøring og håndtering af data til Videncentrets projekter og understøttende opgaver for centrets forskere.

Email: vetc-vic18@mil.dk

Christian Ditlev Gabriel Stoltenberg

Christian er uddannet cand.scient.soc fra Roskilde Universitet. Han har tidligere arbejdet med arbejds- og miljømedicin. I sit ph.d.-projekt undersøger han ved hjælp af registre, hvilke psykiske sundhedsservices danske veteraner anvender, samt om veteraner med psykiske efterreaktioner får tilstrækkelig hjælp. Projektet skal også afdække mulige barrierer og facilitatorer for søgning af hjælp efter endt udsendelse. Christian er samtidig tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet i forbindelse med sit ph.d.-forløb. 

Email: vetc-vic13@mil.dk

Halfdan Fryd Koot

Halfdan er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og er autoriseret psykolog med mangeårig erfaring indenfor behandling, stresshåndtering, krisepsykologi, vurdering af personel, rådgivning og undervisning i Forsvaret. I sit ph.d.-projekt implementerer og evaluerer han et evidensbaseret træningsprogram, der har til hensigt at styrke soldaters psykologiske resiliens/robusthed i forhold til at håndtere stress. Halfdan er tilknyttet Institut for Psykologi på Københavns Universitet i forbindelse med sit ph.d.-forløb

Email: vetc-vic15@mil.dk

Jeanette Bonde Pollmann

Jeanette er uddannet cand.scient.san.publ. fra Københavns Universitet med speciale i sundhedsfremme blandt sårbare og udsatte grupper fra blandt andet internationalt feltarbejde. I sit ph.d.-projekt undersøger hun den psykosociale funktion blandt veteranfamilier, der er påvirket af PTSD. Studiet er et mix af kvalitative og kvantitative metoder og har fokus på sociale relationer og ressourcer i netværket hos veteranfamilier. Jeanette er samtidig tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet i forbindelse med sit ph.d.-forløb.

Email: vetc-vic12@mil.dk

Karen-Inge Karstoft

Karen-Inge er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og har en ph.d. i psykologi fra Syddansk Universitet. Hun beskæftiger sig især med, hvilken betydning biologiske, personlighedsmæssige og kognitive faktorer har i udviklingen af psykiske efterreaktioner efter udsendelse. I Videncentret arbejder Karen-Inge med undersøgelse af biomarkører for posttraumatisk stress, samt med spørgeskemabaserede, kognitive og fysiologiske undersøgelser af behandlingssøgende soldater.
 

Email: vetc-vic01@mil.dk

Kasper Eskelund

Kasper er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet med speciale i kognitiv neurovidenskab og teknikker til undersøgelse af hjernen, primært elektro-encefalografi (EEG). Han har før arbejdet med metoder til måling af hjerneprocesser for syn og hørelse. Kasper skal udvikle nye teknikker, der kortlægger reaktioner i veteraners hjerne og krop, og udvikle et EEG-hjerne-træningsprogram for lindring af PTSD-symptomer. Kasper arbejder også som klinisk psykolog ved Veterancentret.

Email: vetc-mpa41@mil.dk

Lars Nissen

Lars er uddannet læge fra Syddansk Universitet. Han er tidligere stabslæge i Forsvaret og har sideløbende arbejdet med epidemiologiske undersøgelser af udsendte soldaters psykiske og fysiske helbred baseret på spørgeskemadata og med en registerbaseret opfølgningsundersøgelse af sygefravær og psykisk helbred hos veteraner fra første Golfkrig. I Videncentret arbejder Lars med et registerforskningsprojekt af sammenhængen mellem kognitive evner, psykiske efterreaktioner og psykisk helbred blandt udsendte soldater.

Email: vetc-vic14@mil.dk 

Lena Hasselberg

Lena er uddannet cand.psych. fra Steinbeis Universitet i Berlin, som er førende i Europa inden for medicinsk psykologisk uddannelse. Hun har tidligere arbejde med grundlæggende neuropsykologi og kognition af læringsprocesser i alkoholafhængighed. Hun interesserer sig for sammenhængen mellem fysisk og psykisk funktionsniveau i at udviklingen af bedre holistiske behandlingsmetoder. I Veterancentret er Lena en del af et projekt, som undersøger forandringer i hjerneprocesser blandt behandlingssøgende veteraner med PTSD.


Email: vetc-vic16@mil.dk

Maj Hedegaard Heiselberg

Maj er uddannet cand.scient.anth. fra Københavns Universitet med speciale i familie- og forældreskab. Tidligere har hun været ansat i en konsulentvirksomhed, som arbejder med udviklings- og forandringsprocesser. I Videncentret er hun ansat som ph.d.-studerende, hvor hun gennem et længerevarende feltarbejde undersøger hvilke udfordringer og ikke mindst håndteringsstrategier, som findes blandt partnere og børn til udsendte soldater. Maj er også tilknyttet Institut for Antropologi ved Københavns Universitet i forbindelse med sit ph.d.-forløb. 

Email: vetc-vic11@mil.dk

Mia Sadowa Vedtofte

Mia er uddannet cand.scient. fra Københavns Universitet og har en ph.d. inden for epidemiologi. Tidligere har hun været ansat som forsker ved Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Sygdomsforebyggelse. I Videncentret arbejder Mia primært med registerforskning samt udarbejdelse og analyser af spørgeskemaundersøgelser blandt udsendte soldater. Herudover er hun tilknyttet projekter omkring samtalegrupper for børn og unge samt kommunikationskurser for udsendte og deres partnere. 

Email: vetc-vic02@mil.dk

Michala Janussen Bentsen

Michala er kontoruddannet på Varde Kaserne og har derfor et stort kendskab til Forsvaret, hvor hun har været ansat ved flere forskellige myndigheder. Hun står for de mange administrative opgaver i Videncentret, herunder forskellige opfølgningsundersøgelser og fondsansøgninger samt elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

Email: vetc-vic03@mil.dk

Rie Friis Christensen

Rie er uddannet ba.psych. og cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Hun arbejder primært med analyse af psykometriske spørgeskemadata og interesserer sig for krydsfeltet mellem sundhed og psykologi. Hun har tidligere arbejdet på Rigshospitalet, hvor hun forskede i hjertepatienters opfattelse af deres eget helbred og livskvalitet. I Videncentret evaluerer Rie effekten af et interventionsprojekt, der via deltagelse i idrætsaktiviteter skal hjælpe fysisk og psykisk skadede veteraner med igen at blive en del af samfundet efter en udsendelse.

Email: vetc-vic09@mil.dk 

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk