Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, også kendt som SFI, og Veterancentret samarbejder om undersøgelsen.
I Danmark kommer der flere og flere børn af forældre, som tidligere har været udsendt eller som udsendes. Veterancentret undersøger, hvordan forælderens baggrund i Forsvaret påvirker dem. 

Trivsel hos børn af veteraner 

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af trivsel og vilkår blandt børn af danske soldater udsendt i perioden 1992-2014. Et samarbejdsprojekt med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Baggrund

Et barns hverdagsliv og trivsel påvirkes, når forælderen er udsendt i en international mission. I perioden op til udsendelsen er soldaten på mange øvelser og dermed væk fra hjemmet.

Selve udsendelsen, men også tilbagekomsten til familien kan have betydning, ligesom det har betydning for barnets trivsel og hverdagsliv, hvis veteranen oplever følgevirkninger af udsendelsen. I alt 14 procent har mindst ét barn før udsendelse, mens andre får børn undervejs eller efter udsendelsen.

En tidligere undersøgelse udført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at 17 procent af tidligere udsendte enten har fået stillet en psykiatrisk diagnose, har købt medicin mod psykiske lidelser eller har været i behandling for stofmisbrug efter udsendelse.

Børn af denne gruppe af veteraner må derfor antages at leve med en forælder med psykiske eftervirkninger. Vi ved imidlertid meget lidt om, i hvilket omfang børn af og partnere til veteraner påvirkes af udsendelse og af eventuelle fysiske og psykiske eftervirkninger.

Ligeledes mangler vi viden om, hvordan børnene forstår og oplever de særlige vilkår, de har, ligesom vi heller ikke ved, hvilken betydning tidspunktet for udsendelsen i forhold til barnets alder betyder.

Formålet med denne undersøgelse er derfor at skabe viden om vilkår for og trivsel hos disse børn af veteraner. Det er en gruppe som vokser, og det må antages, at en andel af børnene er særligt sårbare.

De overordnede formål er: 

  • At kortlægge børns trivsel, familieforhold, sociale deltagelse, risikoadfærd samt ressourcer i familien og kommunale foranstaltninger rettet mod børn og familier med videre. Der skal også identificeres særlige risikofaktorer, herunder betydningen af veteranens trivsel for barnets opvækst og tidspunkt for udsendelse i forhold til barnets alder.
  • At belyse hvordan børn i familier med forskellig trivsel oplever, håndterer og mestrer de særlige vilkår og betingelser, de har i familien.

Metode

Undersøgelsen er gennemført med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, også kaldet et mixed methods-studie. Trivsel og vilkår blandt børn af veteraner vil blive belyst ved hjælp af data fra danske registre, som sammenlignes med en gruppe børn, der ikke har en forælder, som er veteran.

Der er udarbejdet en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner samt deres primære omsorgsperson. Afslutningsvis er børn og mødre i særligt udvalgte familier blevet interviewet.


Børn kan også opleve forsinkede reaktioner på en udsendelse, som ikke ses, imens soldaten er væk.
Familieforhold og børnenes sociale liv er et af de parametre, undersøgelsen kigger nærmere på.

Status

Projektet er i afrapporteringsfasen, og der er udgivet en rapport i 2018:Der forventes yderligere resultater fra denne undersøgelse, der er et samarbejdsprojekt mellem VIVE og Veterancentret, i løbet af 2020.

Sidst opdateret 27-03-2020 - kl. 19:45

Vil du vide mere?

Kontakt
Anni Sternhagen Nielsen
Seniorforsker

vetc-vic004@mil.dk 

Samarbejdspartnere

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Signe Frederiksen
Forsker
sfo@vive.dk  

Mette Lausten
Seniorforsker 
mel@vive.dk