Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Siddende ånderætsøvelse, hvor klienten guides af fysioterapeuten.
BBAT-behandlingen udføres af fysioterapeuter og foregår én til én, hvor fysioterapeuten guider veteranen gennem de forskellige øvelser der indgår én time ugentligt i 12 uger. 

Kropsterapi og psykologisk behandling af veteraner med PTSD-symptomer 

Forskningsprojekt skal undersøge effekten af kropsterapi til veteraner, der i forvejen går i psykologisk behandling.

Baggrund

Gennem de sidste år har Veterancentret haft forskellige behandlingstilbud, som tager hensyn til såvel forskellige symptomer som sygdomssværhedsgraden hos veteraner. Veteraner, der har symptomer på posttraumatisk stress-syndrom (PTSD), har generelt et vedvarende højt alarmberedskab. Det viser sig typisk ved fysiske spændinger, der skaber smerter og ubehag i kroppen, og som kan nedsætte veteranens funktionsniveau betragteligt.

Veterancentret undersøger derfor nu, om kropsterapi hos en fysioterapeut sideløbende med den psykologiske behandling gavner veteraner med PTSD-symptomer. Kropsfokuseret terapi til personer med PTSD-symptomer er udbredt i traumeklinikker både nationalt og internationalt. Undersøgelser har vist, at kropsterapi, blandt andet i form af Basic Body Awareness Therapy (BBAT) øger livskvaliteten og reducerer PTSD-relaterede symptomer.

BBAT er en blanding af bevægelse, meditation, tai chi og massage, hvor der især arbejdes med bevægelse, balance, vejrtrækning og nærvær. Endvidere arbejder fysioterapeuten og klienten også med håndtering af følelser som vrede, oplevelse af ligegyldighed og manglende engagement.

Der er imidlertid få internationale studier, der har undersøgt, hvilken effekt veteraner med symptomer på PTSD har af at få kropsterapi sideløbende med psykologisk behandling. Derfor vil Veterancentret i dette forskningsprojekt undersøge, om BBAT-behandling af veteraner med psykiske efterreaktioner kan:


  • reducere de kropslige følgevirkninger og reducere smerter
  • nedsætte alarmberedskabet og bedre evnen til at selvregulere
  • øge kropsbevidstheden og bedre bevægelseskvaliteten
  • fører til, at veteranen selv oplever en bedring af kropsfunktion, kropsoplevelse og trivsel

Projektet er støttet af Enid Ingemann Fonden med to bevillinger på 500.000 kr.

Metode

Undersøgelsen gennemføres med en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Når vi skal analysere, hvorvidt veteranernes bevægelse og bevægelseskvalitet forbedres, vil vi indsamle data ved, at fysioterapeuterne scorer bevægelsesmønsteret før og efter BBAT-behandlingen samt udfører et semistruktureret interview.

Eventuelle ændringer i alarmberedskabet, evnen til selvregulering, kropsfunktion, kropsoplevelse og trivsel vil blive belyst via spørgeskemaer, som veteraner med symptomer på PTSD udfylder før og efter BBAT-behandlingen.
 
Fysioterapeuterne bruger metoden BBAT, der er en blanding af bevægelse, meditation, tai chi og massage
Målet med den psykologiske behandling er en bedring af symptombilledet for den enkelte veteran. De første foreløbige resultater fra undersøgelsen viser, at det umiddelbart også er tilfældet for veteraner, der har afsluttet deres behandling.

Status

Projektet er startet op i 1. kvartal 2019 og er i dataindsamlingsfasen. Projektet forventes afsluttet december 2020. De første resultater forventes medio 2021.

Sidst opdateret 08-06-2020 - kl. 08:16

Vil du vide mere?

Kontakt
Anni Sternhagen Nielsen
Seniorforsker

vetc-vic004@mil.dk  

Nikolai Roitmann
Specialkonsulent og psykolog

vetc-mpa202@mil.dk