Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Afsluttet forskningsprojekt 
Undersøgelsen ser nærmere ind i, hvordan familien finder hinanden igen efter en udsendelse.
Familien ser ofte frem til at genoptage deres normale hverdagsliv. Det er dog ikke altid, at parterne glider direkte ind i de vante mønstre. 

Når krig bliver en del af familien 

Antropologisk forskningsprojekt om udfordringer og håndteringsstrategier før, under og efter udsendelse hos partnere og børn til danske soldater.

Baggrund

Siden 1992 har flere end 30.000 danske soldater været udsendt i internationale missioner. Langt de fleste af disse soldater har pårørende, som på den ene eller anden måde har været berørt af at have et familiemedlem i krig.

Danske studier viser, at særligt børnefamilier rammes hårdt, når den ene forælder i længere perioder ikke kan tage del i hverdagen derhjemme på grund af en udsendelse. Det er dog endnu begrænset, hvad vi ved om udsendelsernes påvirkning af danske børn og partnere, og der er derfor behov for mere viden om, hvordan disse familier oplever udsendelsesforløbet og de problemstillinger, det måtte medføre.

I dette studie har Veterancentret undersøgt både, hvilke udfordringer familierne oplever i de forskellige faser af udsendelsen, hvilke erfaringer de gør sig undervejs, samt hvordan de håndterer hverdagen derhjemme, mens soldaten er væk.  


Metode

Studiet bygger på en længerevarende undersøgelse blandt danske familier – et såkaldt antropologisk feltarbejde udført af ph.d., antropolog Maj Heiselberg, der som led i sit ph.d.-studium udførte . Under feltarbejdet og indsamlede indsamles der oplysninger i form af:

 

  • Interviews og uformelle samtaler
  • Deltagerobservation (familiearrangementer, hverdagsaktiviteter og Forsvarets tilbud til pårørende)
  • Dagbøger og billeder
  • Skemaer over hverdagsaktiviteter

Under feltarbejdet blev der indledningsvist udført en række baggrundsinterviews med familier, som havde erfaringer med udsendelse, hvorefter en mindre gruppe familier blev fulgt i tiden op til, under og efter udsendelse. Formålet med denne metodiske fremgangsmåde var at kortlægge typiske problemstillinger og fokusområder for over tid at få et indgående kendskab til de udvalgte familier før, under og efter en international udsendelse.

Herved er det muligt at opnå forståelse for, hvad der er på spil for de enkelte familiemedlemmer i forbindelse med en udsendelse samt potentielle ændringer i oplevelsen undervejs.

Der er også blevet foretaget interviews med socialrådgivere og psykologer, som til dagligt arbejder med støtte og information til pårørende.Studiet går tæt på relationerne mellem soldat, partner og eventuelle børn.
Forskeren har også observeret hverdagsaktiviteter, som familien har med hinanden.

Status

Projektet startede i 2015 og er afsluttet i 2018 med en ph.d.-afhandling, der er blevet forsvaret på Københavns Universitet. Afhandlingen består af en række artikler, hvoraf nogle allerede er publiceret, og andre er undervejs.


Indtil videre er følgende artikler udgivet: 


  • Heiselberg MH. A Family Mission. An Anthropological Account of Family Life, Parenting and Gender in Danish Families Going Though Military Deployment. Ph.d.-afhandling. Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet & Videncentret, Veterancentret, 2018.
  • Heiselberg MH. Operation ‘Long Distance Parenting’: the moral struggles of being a Danish soldier and father. Gender, Place Cult. 2018; 25(10): 1471–91. Doi: 10.1080/0966369X.2018.1489784.
  • Heiselberg MH. The Battleground of Everyday Life: Balancing Motherhood and Career as a Danish Soldier’s Partner. Women, Gender & Research. 2018.
  • Heiselberg MH. Fighting for the family: overcoming distances in time and space. Critical Military Studies. 2017; 3(1): 69-86. Doi: /10.1080/23337486.2016.1231986. 
Sidst opdateret 08-06-2020 - kl. 09:41

Vil du vide mere?

Kontakt 
Anni Sternhagen Nielsen
Seniorforsker
vetc-vic004@mil.dk