Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Undersøgelsen ser nærmere ind i, hvordan familien finder hinanden igen efter en udsendelse.
Familien ser ofte frem til at genoptage deres normale hverdagsliv. Det er dog ikke altid, at parterne glider direkte ind i de vante mønstre. 

Når krig bliver en del af familien 

Antropologisk forskningsprojekt om udfordringer og håndteringsstrategier før, under og efter udsendelse hos partnere og børn til danske soldater.

Baggrund

Siden 1992 har flere end 30.000 danske soldater været udsendt i international missioner. Langt de fleste af disse soldater har pårørende, som på den ene eller anden måde har været berørt af at have et familiemedlem i krig.

Danske studier viser, at særligt børnefamilier rammes hårdt, når den ene forælder i længere perioder ikke kan tage del i hverdagen derhjemme på grund af en udsendelse. Det er dog endnu begrænset, hvad vi ved om udsendelsernes påvirkning af danske børn og partnere, og der er derfor behov for mere viden om, hvordan disse familier oplever udsendelsesforløbet og de problemstillinger, det måtte medføre.

I dette studie undersøger Veterancentret både, hvilke udfordringer familierne oplever i de forskellige faser af udsendelsen, hvilke erfaringer de gør sig undervejs, samt hvordan de håndterer hverdagen derhjemme, mens soldaten er væk.  


Metode

Studiet bygger på en længerevarende undersøgelse blandt danske familier – et såkaldt antropologisk feltarbejde. Under feltarbejdet indsamles der oplysninger i form af:

 

  • Interviews og uformelle samtaler
  • Deltagerobservation (familiearrangementer, hverdagsaktiviteter og Forsvarets tilbud til pårørende)
  • Dagbøger og billeder
  • Skemaer over hverdagsaktiviteter

Under feltarbejdet er der indledningsvist udført en række baggrundsinterviews med familier, som har erfaringer med udsendelse, hvorefter en mindre gruppe familier følges i tiden op til, under og efter udsendelse. Formålet med denne metodiske fremgangsmåde er at kortlægge typiske problemstillinger og fokusområder for herefter over tid at få et indgående kendskab til udvalgte familier før, under og efter udsendelse.

Herved kan vi opnå forståelse for, hvad der er på spil for de enkelte familiemedlemmer i forbindelse med en udsendelse samt potentielle ændringer i oplevelsen undervejs.

Der foretages ligeledes interviews med socialrådgivere og psykologer, som til dagligt arbejder med støtte og information til pårørende.Studiet går tæt på relationerne mellem soldat, partner og eventuelle børn.
Forskeren observerer også hverdagsaktiviteter, som familien har med hinanden.

Status

Projektet startede i 2015 og løber til 2018, hvor det afsluttes med en ph.d.-afhandling. Afhandlingen kommer til at bestå af en række artikler, som offentliggøres løbende undervejs i projektet.


Indtil videre er følgende artikler udgivet: 


  • 'Fighting for the Family: Overcoming Distances in Time and Space'. Critical Military Studies 3(1), s. 69-86. 

 Der vil desuden blive udgivet en artikel, der fokuserer på partnere til udsendte soldater og deres oplevelse af udsendelse og familieliv, samt en artikel der fokuserer på de moralske overvejelser, soldater gør sig, når de som fædre skal i krig.

Sidst opdateret 15-02-2018 - kl. 10:09

Vil du vide mere?

Kontakt 
Maj Heiselberg
Ph.d.-studerende

maj.heiselberg@anthro.ku.dk