Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Veteranaktører 
Kort over veteranaktører
Her kan du se alle de forskellige veteranaktører i Danmark. For at komme med på oversigten, skal du oplyse: Foreningens navn, adresse,  evt. internetadresse. Send oplysningerne til vetc-ktp-vca@mil.dk 

Aktører 

Der er mange aktører på veteranområdet. Veterancentret opfordrer til samarbejde og inviterer forskellige relevante aktører til at deltage i arbejdsgrupper for derigennem få indflydelse og ansvar på veteranarbejdet.

Blue Berets Motorcycle Club Denmark (BBMCDK)

BBMCDK er en motorcykelklub for veteraner. Klubbens hovedformål er at videreføre og styrke kammeratskabet fra tjenesten i udlandet såvel i nationalt som i internationalt regi. Nationalt ved BBMCDK samvær og samarbejde med eksisterende UN/NATO soldater- og veteranforeninger i Danmark, og internationalt igennem BBMC klubberne i Sverige og på Færøerne.

Læs mere her: BBMCDK

Centralforeningen for Stampersonel (CS)

CS er den faglige organisation for stampersonel i hæren, flyvevåbnet, søværnet og redningsberedskabet. CS indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: CS

Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)

DSL har til formål at varetage og koordinere samarbejdet mellem 23 tilsluttede landsforeninger med 31.600 medlemmer inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i hæren. 

Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar. Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold i øvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Læs mere her: DSL

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM)

DSM er paraplyorganisation for Danske Soldaterforeningers Landsråd, Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og Forsvarsbrødrene. DSM virke og indsatsområder er tradition og traditionspleje, støtte og opbakning til veteraner og flagdagen. DSM indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: DSM

Danmarks Veteraner 

Danmarks Internationale Veteran Organisation, Danmarks Veteraner (tidligere De Blå Baretter), er foreningen, der samler alle de danske mænd og kvinder, der har været udsendt på en international fredsstøttende eller humanitær mission.
Danmarks Veteraner varetager danske veteraners interesser nationalt og er Danmarks internationale stemme i World Veterans Federation.

Danmarks Veteraner samarbejder snævert med veteranorganisationerne i de nordiske lande i rammerne af The Board of the Nordic Blue Berets, og yderligere samarbejder de med veteranorganisationerne i 12 europæiske lande i rammerne af ”The Northern European Conference on Veteran Support”. Danmarks Veteraner indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: Danmarks Veteraner

Familienetværket

Familienetværket fungerer både landsdækkende og lokalt og drives af frivillige pårørende, som selv har eller har haft en soldat udsendt. Her kan du få kontakt til andre pårørende. Netværket er for alle pårørende – uanset hvilket værn og hvilken rang, den udsendte soldat har. Familienetværket indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: Familienetværket

Folk & Sikkerhed

Folk & Sikkerhed er en almennyttig, landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik. Folk & Sikkerhed har til formål gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen og -evnen.

Folk & Sikkerhed har endvidere til formål at gennemføre projekter og initiativer, der bidrager til at skabe forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. Folk og Sikkerhed indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: Folk & Sikkerhed

Fonden Danske Veteranhjem (FDV)

De fem veteranhjem i Danmark (København, Aalborg, Aarhus, Fredericia og Odense) er  samlingssteder for de mange, der kom hjem beriget og stærkere, end de drog ud – men også et sted, hvor man hjælper dem, der måtte have behov
Veteranhjemmene er som udgangspunkt ikke et behandlingssted. De er et fristed for alle veteraner – både de mange der kommer styrket hjem og gerne vil mødes og genopfriske gamle minder. Men naturligvis også et sted, hvor dem med behov for hjælp kan komme. Man kan komme og gå, som man vil – og man bliver ikke registreret. Har man brug for en hjælpende hånd, bistår veteranhjemmets frivillige med kontakt til fagfolk, offentlige myndigheder m.v.

Læs mere her: Danske Veteranhjem

Foreningen af officerer udenfor aktiv tjeneste (FOUAT)

Foreningen er stiftet i 1891 og samler officerer af Forsvarets linie og reserve udenfor aktiv tjeneste. Foreningen medvirker til medlemmernes fortsatte kontakt til Forsvarets enheder, og formidler orientering om sikkerheds- og militærpolitiske forhold.

Læs mere her: FOUAT

HKKF Livlinen

HKKF Livlinen anerkender medlemmets behov og problemer, og vi tilrettelægger støtten individuelt.
Vi skal sikre os, at veteranen forstår, at han/hun har ansvar for eget liv. Vi skal ikke overtage veteranens liv, men vi har pligt til at sikre, at veteranen flytter sig i retning af, at kunne tage fuldt og helt ansvar for alle aspekter af eget liv.

Vi behandler ikke, men vi hjælper med at finde den rette behandling og skabe kontakt til det etablerede system. Vi tager således udgangspunkt i den enkeltes hverdag. Vores mål er først og fremmest at skabe tillid, tryghed og ro og dermed skabe en platform for den egentlige behandling.

HKKF Livlinen hjælper for eksempel med at:

 • Søge om førtidspension, dagpenge eller anden indtægt eller økonomisk støtte fra fx fonde og legater
 • Få bolig eller midlertidigt tag over hovedet, hvis man står med et akut boligproblem
 • Tage kontakt til myndigheder m.fl.
 • Opfylde formelle krav og papirarbejde
 • Skaffe behandling af/i forbindelse med misbrugsproblemer
 • Få et netværk til medlemmer i samme eller lignende situationer
 • Genoptage , skabe eller styrke kontakt til familie og venner

Læs mere her: HKKF Livlinen

Homemind

Dette kursus henvender sig til dig, som føler, at du er kørt fast og har svært ved at komme videre.    
Det kan være, at du har isoleret dig, haft problemer med familien, har været igennem et hårdt forløb efter din udsendelse eller simpelthen oplever, at du har ændret dig så meget i din udsendelsestid og ikke aner, hvad du skal stille op. 

Læs mere her: Homemind

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD)

HOD er den faglige organisation for officerer i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. HOD indgår i Forsvarets Veteranforum.


Læs mere her: HOD

Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark (HPRD)

HPRD er interesse- og fagorganisationen for personel af reserven i det danske forsvar. HPRD indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: HPRD

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF)

HKKF er den faglige organisation for konstabler og korporaler i Hæren. HKKF indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: HKKF

InterForce

Siden oprettelsen i 1999 har InterForce haft en vigtig rolle med at bygge bro mellem Forsvaret og det private erhvervsliv. Den rolle er i de senere år blevet endnu mere vigtig. Siden 1992 har tæt på 30.000 danske mænd og kvinder været udsendt til internationale militære missioner, hvor mange efter en udstationering forlader Forsvaret i en ung alder. Her har Interforce en vigtig opgave med at formidle kontakt til virksomheder, så der ydes hjælp med at få de tidligere soldater integreret på arbejdsmarkedet, det gælder i særdeleshed de fysisk og psykisk sårede soldater. InterForce indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: InterForce

KFUMs Soldatermission i Danmark

På KFUMs Soldaterhjem byder vi alle velkommen uanset køn, alder, militær rang, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning. Vi arbejder blandt Forsvarets tjenestegørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i eller uden for Danmark. KFUMs Soldatermission arbejder på folkekirkens grundlag. KFUMs Soldatermission har været med i internationale missioner senest i Afghanistan, hvor de har drevet to soldaterhjem til stor glæde for de danske udsendte. KFUM indgår i Forsvarets Veteranforum. 

Læs mere her: KFUMs Soldaterhjem

Som et nyere tiltag tilbyder KFUMs Soldatermission midlertidig bolig ved de eksisterende KFUM Soldaterhjem. I første omgang ved KFUMs Soldaterhjem i Holstebro, Hvorup, Høvelte og Varde. Senere er det planen at udvide konceptet til et landsdækkende tilbud. Læs mere om Soldaterrekreation og Veteranbo på KFUMs hjemmeside


Kredsen Mars og Merkur Danmark

En forening af folk fra erhvervslivets top og militære ledere i generals- og admiralsklassen. Foreningen blev dannet i 1975 med det formål at styrke kontakten mellem erhvervsfolk og militærfolk, deraf navnet Mars som gud for krig og Merkur som gud for handel.

Den danske kreds er en underafdeling af den langt større europæiske kreds Mars & Mercurius, med hovedsæde i Holland, tidligere med Prins Bernhard som protektor. Denne blev dannet helt tilbage i 1926 og hed oprindelig De Koninklijke Kring Mars & Mercurius (Den Royale Kreds Mars og Merkur).
Mars & Merkur indgår i Forsvarets Veteranforum.

Vil du vide mere om Mars og Merkur kan du kontakte direktør Christian Herskind på e-mail: chh@refshaleoen.dk

Krigsveteraner og Pårørende

Krigsveteraner & Pårørende er en forening, der gennem frivilligt arbejde yder støtte og opbakning til tidligere udsendte og deres familier. Tidligere udsendte er alle, der har været udsendt til krigszoner/uroplagede områder.
Hvad laver vi?: 

 • Opsøgende arbejde, hvor vi tager kontakt til dem, der ikke selv kan søge hjælp.
 • Vi hjælper med kontakt til psykolog/behandling i det civile system.
 • Søger økonomisk støtte til behandling, økonomisk rådgivning mm. gennem Soldaterlegatet.
 • Hjælper med kontakten til kommunen og andre myndigheder.
 • Laver netværk, hvor veteraner og deres familier kan hjælpe andre og selv modtage hjælp.

Krigsveteraner & Pårørende kæmper for neutrale væresteder, hvor ligesindede kan mødes uden opsyn af Forsvarets psykologer.

Læs mere her: Krigsveteraner og pårørende

Mentornetværket


Dette virtuelt baserede netværk af ledere fra dansk erhvervsliv tilbyder rådgivning og sparring til hjemvendte danske soldater.

Netværket skal gøre det lettere for soldaterne at vende tilbage til det civile arbejdsmarked. Tanken er, at netværkets mentorer stiller deres tid og erfaring til rådighed i form af sparring om fx ansøgning og CV, karriere- og uddannelsesvalg, start af egen virksomhed osv.

Læs mere her: Mentornetværket

Nature Retreat


Nature Retreat for veteraner afholder retreats i naturen for krigsveteraner, hvor veteranerne bliver introduceret til værdien af at bruge naturen rekreativt til afstresning, motion etc.. Veteranerne bliver desuden introduceret for begreberne naturpleje og naturgenopretning, og inviteret med i et netværk af frivillige veteraner som tager på ’naturpleje-missioner’.

Projektet bidrager samtidig til veteranernes fremtid:

 • Projektet introducerer veteranerne til naturen som et trygt sted at rekreere og rehabilitere.
 • Projektet forbygger og bryder den sociale isolation, som nogle veteraner havner i efter endt udsendelse og kontraktophør og bidrager derved til deres reintegration.
 • Projektet styrker veteranernes allerede eksisterende færdigheder under udførelse af meningsfulde aktiviteter, der helt konkret gør en positiv forskel for fremtidens Danmark.
 • Projektet giver deltagerne nye færdigheder og introducerer dem for de uddannelsesmuligheder, der findes indenfor området hos f.eks. Skovskolen m.fl. og forbedrer derved deres beskæftigelsesmuligheder.

Læs mere her: Nature Retreat

Ramt af krig

Gennem foredrag sætter Ramt af krig fokus på soldater og andet fagligt personel, der er vendt hjem fra krigen. Vi ser på, hvilken hjælp, støtte og forståelse samfundet stiller til rådighed for soldaterne og deres pårørende. I Guldborgsund tilbyder vi både individuelle samtaler og gruppesamtaler og vi samarbejder med lignende organisationer med henblik på at danne netværk, hvor man kan mødes med ligestillede.
Det handler om dig om din familie. Alle er velkomne til at kontakte os for afklaring af spørgsmål. Vi tilbyder anonymitet, der er ingen registrering og ingen brugerbetaling.

Hvis du er interesseret i tilbuddet eller bare ønsker yderligere information, så kontakt: 

 • Sognepræst John Andersen på e-mail: joan@km.dk eller tlf.: 21738821 
 • Sygeplejerske og ICC Coach Birgitte Kaufmann på e-mail: bika@guldborgsund.dk eller tlf.: 25140943

 

Running With No Legs
Running With No Legs tilbyder en idrætsindsats for mennesker med post-traumatisk stress syndrom og belastningsreaktioner. Træningen tilpasses den enkelte deltager, og foregår i et udviklende fællesskab blandt mennesker med militær og civil baggrund. Idrætsinstruktøren har selv en baggrund med PTSD og sammen arbejder alle for at få et bedre fysisk velvære, øge selvtilliden og styrke troen på at mestre livet. Træningen foregår to gange om ugen (mandag og onsdag) på Amager.

Running With No Legs er stiftet af Christian S. Richardson (dobbelt-ben amputeret efter vejside bombe i Afghanistan) og Torben Koue, tidligere kontaktperson for de fysisk skadede soldater ved Center for Idræt, forsvarets sundhedstjeneste. Ønsker du at vide mere, så kontakt Torben Koue på e-mail: torben@runningwithnolegs.dk eller telefon: 51884344.

Læs mere her: Running With No Legs 


Soldat for Danmark
Soldat for Danmark er en selvejende institution stiftet november 2015 med hjemsted på Bornholm i Bornholms Regionskommune, hvis primære formål er at skabe anerkendelse af nuværende og tidligere soldaters og veteraners indsats for Danmark.

Soldat for Danmark vil gerne være et nationalt kraftcenter for anerkendelse, for nuværende og tidligere soldater og veteraner i Danmark, i relation til idræt, sport og kulturliv, jobskabelse og uddannelse samt oplevelser og events. Organisationen ønsker også at medvirke til at sætte fokus på de kompetencer og værdier, man opnår ved at være soldat.

Soldat for Danmark er i gang med at planlægge en soldat- og veteranfestival på Bornholm 2016. Festivallen vil blive afviklet i perioden torsdag d. 11. august til søndag d. 14. august 2016.

Derudover har Soldat for Danmark mange andre initiativer, som er undervejs. Det drejer sig blandt andet om en soldatercafé, foredrag, et veteranløb og etablering af støtteforeningen Soldat på Bornholm.

Læs mere her: Soldat for Danmark

Soldaterlegatet

Legatets formål er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er udsendt i militære missioner i udlandet, og som under missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, som falder under krig eller krigslignende forhold eller som afgår ved døden på anden måde.

Støtte kan endvidere ydes til de pågældendes efterladte.

Endelig kan Legatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der efter bestyrelsens bedømmelse gavner Legatets formål (§3 i Soldaterlegatets fundats). Soldaterlegatet indgår i Forsvarets Veteranforum.

Soldaterlegatet arbejder med følgende mærkesager:

 • Fri adgang til psykolog efter henvisning fra egen læge
 • 100 % dækning af receptpligtig medicin til behandling af psykiske skader
 • Veterankoordinatorer i regionerne, der kan rådgive de kommunale sagsbehandlere ved særlige veteranrelaterede problemer
 • Fleksible krav til dokumentation for psykiskrelaterede arbejdsskader, så PTSD ramte soldater fremadrettet vil have mulighed for at få anerkendt deres arbejdsskader uanset diagnose-tidspunktet  
 • Tilbud om uvildig økonomisk rådgivning ved udbetaling af arbejdsskadeerstatninger fra såvel arbejdsskadestyrelsen samt Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor

Læs mere her: Soldaterlegatet 

Støt Soldater & Pårørende

Foreningen har til formål at yde økonomisk støtte til soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Lige fra den unge soldat, der netop er startet i Forsvaret, til den ældste admiral, samt for kollegaer fra hjemmeværnet, som bidrager med støtte til internationale missioner. Herudover yder foreningen støtte til den sårede eller afdøde soldats pårørende. Der er mange følelser i spil, når et familiemedlem pludseligt kommer til skade eller dør.
Foreningen yder støtte til psykologbehandlinger, rådgivning ved privat socialrådgiver, jobkonsulent, økonomisk rådgivning, veteranløb og drift af veteranhjem.

Foreningen har mulighed for med meget kort varsel (indenfor 24 timer) at yde økonomisk støtte i akutte situationer – for eksempel har foreningen oplevet, at efterladte (for eksempel en samlever) har fået fastfrosset parrets fælleskonto i forbindelse med dødsfald og har således ikke kunne klare hverdagsudgifter eller husleje. SSOP indgår i Forsvarets Veteranforum.

Læs mere her: Støt Soldater og Pårørende

Team Veteran

Team Veteran er en frivillig upolitisk organisation bestående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. Team Veteran benytter regeringens veteranpolitik som pejlemærke, og støtter derved op om det etablerede behandlersystem, hvilket ses i Team Veterans målsætning om at være en matchende nuance i den farverige palet af etablerede tilbud til fysisk og psykisk sårede veteraner. Team Veterans nuance er maratonløb.

Læs mere her: Team Veteran

Veteranalliancen

Veteranalliancen er en partipolitisk neutral paraplyorganisation for alle organisationer og enkeltpersoner,  som støtter arbejdet for vores fem mærkesager: veteranpolitikker- og koordinatorer i alle landets kommuner,  forbedring af retsstillingen og ligestillingen af fysiske og psykiske skader i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere kendt som Arbejdsskadestyrelsen), flere væresteder for veteraner og deres pårørende i hele landet, flere og bedre behandlingstilbud til skadede veteraner i hele landet, og enklere regler for tilkendelse af pension til skadede veteraner uden arbejdsevne. 
Ud over arbejdet for de fem mærkesager oplyser Veteranalliancen om behandlings- og støttetilbud for syge og udsatte veteraner, lige som der afholdes foredrag og debatmøder på skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger og politiske partier, for at udbrede kendskabet til forholdene som veteran under udsendelse, og efter hjemkomst fra mission.

Læs mere her: www.veteranalliancen.dk

VeteranCrossOver

VeteranCrossOver (VCO) og AntiPirat Corp Aps (APC) har været jobformidlende med start november 2011. Blandt de 150-180 veteraner vi har haft kontakt med – i vores database og gennem informationsmøder – har der været en tydelig tilkendegivelse af interessen for lige præcis den form for job som offshore-sektoren i høj grad efterspørger. Igennem det sidste år har VCO og APC – gennem tæt dialog mellem offshore uddannelses- og kursusbranchen og de nationale og internationale operatører – indsamlet en viden, der nu giver et solidt kendskab til et match mellem veteranens basiskompetencer og de jobspecifikke offshore-krav, operatørerne kræver.

Ønsker du at vide mere VeteranCrossOver, så tag kontakt til Ole Brøndum på e-mail: fox@bizlogic.eu eller Mads Bo Frederiksen på e-mail:mads.bo@hotmail.com

VeteranHaven

Velkommen til VeteranHaven som er en oplevelses- og sansehave for veteraner og deres pårørende.
Vi har lige stiftet en frivillig, almennyttig forening, der hedder VeteranHaven, hvor alle arbejder gratis og alt økonomi går til projektet.
Sammen skal vi opbygge og drive en sanse- og oplevelseshave med særligt fokus på de tilskadekomne veteraner. Når haven er færdig, åbner vi den for besøgende.
I VeteranHaven gennemfører vi arrangementer og aktiviteter for både veteraner, deres pårørende og den øvrige del af befolkningen. med formålet om  at styrke lokalsamfundet såvel som samarbejdet.
Vi er det første projekt af sin art i Danmark, ja måske i hele verden!
Bestyrelsen i VeteranHaven er bredt sammensat af både veteraner, sårede veteraner, pårørende og andre gode mennesker med hjertet på det rette sted. Vi er alle ildsjæle, der brænder for dig, så kom og vær med eller støt det gode formål for veteraner i Danmark.
Nogle kan arbejde lidt, nogle kan arbejde meget, men alle der har lyst til at gå i samme retning, kan være med!

Læs mere her: Veteranhaven

Veteran Oasen

Veteran Oasens formål er at udføre almennyttigt arbejde for veteraner i Danmark. Herunder anskaffe og opretholde et værested/bofællesskab for veteraner i Nordjylland. Værestedet skal indeholde tilbud og daglige aktiviteter for veteraner og kan samarbejde med andre veteranhjem, Forsvarets Veterancenter samt offentlige instanser om støtte til veteraner.
Veteran Oasen drives af veteraner, og bestyrelsen består af en blanding af personel fra Hæren, Flyvevåbnet, Politiet og pårørende.
Facebook gruppen hedder: Projekt Veteran Oasen

Læs mere her: Veteran Oasen


Veteranstøtten

I Veteranstøtten - tidligere kaldet kammeratstøtteordningen - møder du veteraner, der alle har været ude i international tjeneste. Derfor ved de, hvad du og din familie taler om. De kan sætte sig ind i de problemstillinger, som fylder hverdagen i alle familier, som har eller har haft et medlem sendt ud i international tjeneste.

Veteranstøtten kan bruges af alle, der er eller har været udsendt af den danske stat i fredsbevarende eller fredsskabende missioner.

Læs mere her: Veteranstøtten
Sidst opdateret 07-06-2017 - kl. 11:04

For nye aktører

Mangler du her på listen? Skriv nogle linjer om din organisation og send det samt et link til en hjemmeside til vetc-ktp-vca@mil.dk. Mærk din email "Ny veteranaktør" I emnefeltet.